6,000تومان
کد برنامه 127

6,000تومان
کد برنامه 128

عنوان برنامه: اداره بیماریهای پستان

کد برنامه: 551519907

تاریخ شروع برنامه: 1399/05/26

تاریخ پایان برنامه: 1400/05/26

اهداف آموزشي

 • آشنایی با آناتومی پستان
 • آشنایی با تغییرات پستان
 • آشنایی با بیماری های خوش خیم پستان
 • نحوه انجام ماموگرافی
 • نحوه انجام سونوگرافی
 • آشنایی با اندیکاسیون های ام ار ای
 • آشنایی با مشکلات شیردهی

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر بهناز صادق زاده اسکوئی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 129

عنوان برنامه: تجویز منطقی دارو در بیماري هاي روان شناسی

کد برنامه: 551519904

تاریخ شروع برنامه: 1399/05/07

تاریخ پایان برنامه: 1402/05/07

اهداف آموزشی

 • مرور کلی تجویز منطقی دارو و اداره ی بیماران پسیکوتیک
 • مرور کلی تجویز منطقی دارو در شایع ترین اختلالات خلقی
 • مرور کلی تجویز منطقی دارو در شایع ترین اختلالات اضطرابی
 • مرور کلی تجویز منطقی دارو و راهنمایی های درمانی در شایع ترین اختلالات جنسی

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر یونس نابدل
 • آقای دکتر علیرضا فرنام

آزمون برنامه:

شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 126

عنوان برنامه: نوروپاتی های اتوایمیون

کد برنامه: 881519903

تاریخ شروع برنامه: 1399/04/11

تاریخ پایان برنامه: 1402/04/11

اهداف :

 • تشخیص و درمان صحیح نوروپاتی های اتوایمیون حاد و مزمن

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر هرمز آیرملو
 • دکتر محمد یزدچی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 125

عنوان برنامه: تظاهرات جلدی بیماریهای بافت همبند

کد برنامه: 551519901

تاریخ شروع برنامه: 1399/03/31

تاریخ پایان برنامه: 1402/03/31

اهداف :

 • آشنایی با برخی از مهمترین بیماری های بافت همبند
 • بررسی مختصر تظاهرات مختلف این بیماری ها
 • بررسی مفصل تظاهرات پوستی و پاتوژنز این بیماری ها
 • روشهای تشخیص و درمان تظاهرات پوستی

    طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر ارمغان قره آغاجی زارع

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 123

عنوان برنامه: پنومونی

کد برنامه: 551519902

تاریخ شروع برنامه: 1399/03/31

تاریخ پایان برنامه: 1402/03/31

اهداف :

 • افزایش دقت تشخیص پنومونی
 • تصمیم گیری درست درمان سرپایی یا بستری بیماران مبتلا به پنومونی
 • مصرف صحیح آنتی بیوتیک ها در درمان پنومونی کسب شده از اجتماع
 • تشخیص و شروع به موقع درمان توسط پزشکان خانواده
 • اقدامات لازم برای پیشگیری

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر ابوالفضل پور حسن
 • آقای دکتر وحید زرین تن

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 124

عنوان برنامه: ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اوﻟیه در ﺳﻮاﻧﺢ

کد برنامه: 551519737

تاریخ شروع برنامه: 1398/11/11

تاریخ پایان برنامه: 1401/11/11

اهداف :

 • آشنایی با انواع سوختگی ها
 • آشنایی با انواع مسمومیت ها و تداخلات دارویی
 • تروما حوادث ترافیکی
 • آشنایی با کمک های اولیه در بلایای طبیعی
 • آشنایی با اصول اساسی امداد و کمک های اولیه

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر صمد شمس وحدتی
 • آقای دکتر علیرضا علا

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 122

عنوان برنامه: ارﺗﺒﺎط ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران

کد برنامه: 551519803

تاریخ شروع برنامه: 1398/10/17

تاریخ پایان برنامه: 1401/10/17

بعد از این ارائه کوتاه ، شما قادر خواهید بود:

 • برخی ملاحظات مهم در مورد ارزیابی مهارتهای ارتباطی را لیست نمایید.
 • مدلهای و چهارچوب های ارتباطی مختلف را با هم مقایسه نمایید.
 • روشهای مختلف ارزیابی مهارتهای ارتباطی را از هم افتراق دهید.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر سعیده غفاری فر
 • خانم دکتر فاطمه رنجبر

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 121

عنوان برنامه: مفاهیم پایه و پیشرفته تهویه مکانیکی

کد برنامه: 551519824

تاریخ شروع برنامه: 1398/10/01

تاریخ پایان برنامه: 1401/10/01

انتظار می رود در پایان دوره فراگیران عزیز با مفاهیم زیر آشنا شوند:

 • اصول اولیه سیستم تنفس،
 • مکانیک ریه،
 • اندکس‌های ریوی،
 • فیزیولوژی تنفس،
 • انواع تنفس،
 • انواع روش‌های کمک تهویه‌ای،
 • انواع ونتیلاتور،
 • اندیکاسینون‌های انتوباسیون،
 • مدهای مختلف ونتیلاتور،
 • settingاولیه دستگاه ونتیلاتور،
 • روند جداسازی بیمار از ونتیلاتور
 • خارج کردن لوله تراشه از راه هوایی بیمار

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر سید هادی ثقلینی
 • آقای دکتر عطا محمودپور
 • آقای دکتر مهدی نظری

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 120

عنوان برنامه: ﻋﻮارض، ﺗﺪاﺧﻞ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ‌ﻫﺎ

کد برنامه: 551519731

تاریخ شروع برنامه: 1398/09/01

تاریخ پایان برنامه: 1401/09/01

اهداف برنامه:

در پایان این دوره انتظار می رود مشمول بتواند:

 • آشنایی با مهم ترین داروهای ضدمیکروبی و ساختمان و عملکرد آنها
 • آشنایی با مقاومت علیه آنتی بیوتیک ها
 • آشنایی با کاربرد بالینی آنتی بیوتیک ها

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر رضا قطاسلو

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 119

عنوان برنامه: ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ، اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی و روش‌ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

کد برنامه: 551519822

تاریخ شروع برنامه: 1398/08/23

تاریخ پایان برنامه: 1401/08/23

اهداف برنامه:

در پایان این دوره انتظار می رود مشمول بتواند:

 • مرور كليات بيماري هپاتيت بخصوص هپاتيت هاي ويروسي
 • مرور جزيي تر هپاتيت بي حاد ومزمن
 • آشنايي با روشهاي تشخيصي بيماري هپاتيت بي
 • آشنايي با اصول پيشگيري از هپاتيت بي
 • آشنايي با اصول درمان هپاتيت بي مزمن
 • آشنايي با داروهاي موجود در درمان هپاتيت بي مزمن

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر ابوالفضل پورحسن
 • آقای دکتر وحید زرین تن

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 118

عنوان برنامه: ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﻮری

کد برنامه: 551519829

تاریخ شروع برنامه: 1398/08/26

تاریخ پایان برنامه: 1401/08/26

اهداف برنامه:

 • در مورد نحوه تشخیص عفونت های میکروب و درمان هایی که برای این میکروب وجود داره در طی دوره صحبت کنیم.
 • انتظاری که داریم این است که  در پایان این دوره ما بتوانبم بفهمیم که این میکروب چگونه وارد بدن انسان می شود، و چگونه باعث بیماری های مختلف می شود .
 • چه زمان برای یک فرد تست های تشخیصی را درخواست کنیم. و تفسیرش چگونه است.
 • بعد از این که تست کردیم کدام افراد نیاز به درمان دارند و اگر درمان برای آن ها شروع کردیم چه افرادی نیاز به تست کردن بعد از درمان برای تشخیص ریشه کنی همچنین سعی کردیم ارتباط هلیکوباکتر پیلوری با زخم های توتنم، ارتباطش با کنسر های گوارشی و همچنین ارتباطش با آزوفاژیت رفلاکسی را بررسی کنیم و در مورد آن ها هم علت های ایجاد و نحوه تشخیص و درمان صحبت های کافی را داشته باشیم.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر لیلا علیزاده

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 117

عنوان برنامه: ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﮐﺎﻧﺴﺮﻫﺎي ﮐﻮﻟﻮرﮐﺘﺎل

کد برنامه: 551519820

تاریخ شروع برنامه: 1398/08/25

تاریخ پایان برنامه: 1401/08/25

اهداف برنامه:

 در پايان اين دوره  انتظار ميرود  مشمول قادر باشد:

 • غربالگری کانسرهای کولورکتا را بیان نماید.
 • روش های اندوسکوپیک را شرح دهید.
 • روش های رادیولوژیک را شرح دهد.
 • برنامه ریزی برای غربالگری را شرح دهد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر بیتا سپهری

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 116

عنوان برنامه: ضایعات شایع در حفره های دهان

کد برنامه: 551519823

تاریخ شروع برنامه: 1398/08/28

تاریخ پایان برنامه: 1401/08/28

اهداف برنامه:

در پایان این دوره انتظار می رود مشمول بتواند:

 • عفونت ویروس هرپس سیمپلکس را توضیح دهد.
 • گرانولومای تروماتیک زخمی را بیان نماید.
 • کیست های فکین و بافت های نرم اطراف آن را را بیان کند.
 • ادنتوژنیک میگزوما را بیان کن
 • د.استئوماها را بیان کند.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر آیلا بهرامیان

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 115

عنوان برنامه: ارزیابی و توانبخشی سیستم وستیبولار

کد برنامه: 551519831

تاریخ شروع برنامه: 1398/08/25

تاریخ پایان برنامه: 1401/08/25

اهداف برنامه:

 • آشنایی همکاران و دانشجویان شنوایی شناسی و پزشکان گوش و حلق و بینی و پزشکان اطفال با اهمیت سیستم وستیبولار محیطی و مرکزی در حفظ تعادل
 • آشنایی با علائم بیماران سرگیجه ای با منشا سیستم وستیبولار جهت افتراق علل سرگیجه
 • آشنایی با نحوه ارزیابی سیستم وستیبولار در بیماران سرگیجه ای
 • آشنایی با بیماری های درگیرکننده سیستم وستیبولار محیطی و مرکزی و علائم هر کدام
 • آشنایی با ماهیت و تمرینات توانبخشی وستیبولار و نحوه انجام آن در بیماران مبتلا به سرگیجه با منشا سیستم وستیبولار

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر فاطمه جعفرلو

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 114

عنوان برنامه: ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ

کد برنامه: 551519816

تاریخ شروع برنامه: 1398/07/29

تاریخ پایان برنامه: 1401/07/29

اهداف برنامه:

از فراگیران انتظار می رود در پایان مطالعه این بخش قادر باشند:

 • سوختگی را تعریف نموده و انواع سوختگی را بیان کنند.
 • شدت سوختگی را با توجه به درصد و عمق سوختگی طبقه بندی کنند.
 • ویژگی های سوختگی را در سالمندان و کودکان و بالغین مقایسه کنند.
 • درصد سوختگی را بر اساس قانون نه و لاندر برودر تعیین کنند.
 • عمق زخم سوختگی را بر اساس درجه آسیب بافتی به انواع درجهI,II,III طبقه بندی کند و ویژگی های هر زخم را شرح دهند.
 • قسمت های مختلف بافت آسیب دیده را نام ببرند.
 • اثرات موضعی و سیستمیک یک سوختگی وسیع را شرح دهند
 • فرایند پرستاری در مراقبت از بیماران سوختگی را شرح دهند.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر مژگان لطفی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 113

عنوان برنامه: اداره درمان بیماري آندومتریوز

کد برنامه: 551519805

تاریخ شروع برنامه: 1398/07/29

تاریخ پایان برنامه: 1401/07/29

اهداف برنامه:

 • در پايان اين دوره  انتظار ميرود  دانشجو قادر باشد:
 • تئوری های ایجاد آندومتریوز ذکر ببرد. علائم کلاسیک اندومتریوز ذکر نمایید. با ارزیابی های آزمایشگاهی آندومتریوز آشنا شود. درمان دارویی اولیه آندومتریوز ذکر نماید.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر بهناز صادق زاده اسکوئی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 112

عنوان برنامه: رینیت آلرژیک

کد برنامه: 551519818

تاریخ شروع برنامه: 1398/07/06

تاریخ پایان برنامه: 1401/07/06

اهداف برنامه:

رینیت آلرژیک از شیوع بالایی برخوردار بوده و علت مراجعه بسیاری از بیماران به پزشک می‌باشد. با توجه به افزایش شیوع این بیماری در دهه‌های اخیر این برنامه با هدف تبیین فیزیوپاتولوژی و مراحل مختلف تشخیص و درمان این بیماری تهیه شده است و با مطالعه آن انتظار می‌رود اهداف زیر کسب گردد.

 • همکاران محترم بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک را با توجه به شکایت‌های بیماران و معاینه مناسب تشخیص دهند.
 • از اقدامات تشخیصی مناسب استفاده نمود و از درخواست‌های رادیولوژی و آزمایش‌ها اضافی خودداری نمایند.
 • با توجه به تشخیص و شدت بیماری درمان مناسب را برای بیماران انتخاب و تجویز نمایند.
 • با تشخیص‌های افتراقی رینیت آلرژیک آشنا شوند.
 • مواردی را که باید بیماران را به آلرژیست یا متخصص گوش وحلق و بینی یا سایر همکاران ارجاع دهند بشناسند.
 • با انواع داروهای مورد استفاده در درمان رینیت آلرژیک و نحوه تجویز صحیح آنها آشنا شوند.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر جواد احمدیان هریس

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 111

عنوان برنامه: ساکشن راه هوایی در نوزادان

کد برنامه: 551519821

تاریخ شروع برنامه: 1398/07/02

تاریخ پایان برنامه: 1401/07/02

اهداف برنامه:

 • در پایان انتظار می رود فراگیر محترم بتواند:
 • هدف از ساکشن راه های هوایی را شرح دهد.
 • اندیکاسیونهای ساکشن راه های هوایی را نام ببرد.
 • وسایل و مراحل انجام ساکشن تراشه به روش باز را توضیح دهد.
 • وسایل و مراحل انجام ساکشن تراشه به روش بسته را توضیح دهد.
 • وسایل و مراحل انجام ساکشن دهان و بینی را توضیح دهد.
 • احتیاطات قبل، حین و بعد ساکشن را شرح دهد.
 • مدیریت درد در ساکشن را توضیح دهد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر لیلا ولیزاده
 • دکتر راحله جانانی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 110

عنوان برنامه: ﺗﺮوﻣﺒﻮ آﻣﺒﻮﻟﯽ

کد برنامه: 551519739

تاریخ شروع برنامه: 1398/07/06

تاریخ پایان برنامه: 1401/07/06

اهداف برنامه:

 •  در پايان اين دوره  انتظار ميرود  دانشجو قادر باشد:
 • با تعریف، مکانیسم، علائم DVT، علل، عوارض، تشخیص، نحوه مراقبت از افراد مبتلا به DVT، درمان دارویی، نحوه پیشگیری از ترومبوآمبولی براساس EVIDENCE BASED MEDICINE و سایرگایدلاین های جهانی و کشوریDVT آشنا بوده  ومهارتهای لازم را درتشخیص و درمان افراد مبتلا به DVT  كسب نمايد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر جمیله ملکوتی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 109

عنوان برنامه: نسخه های رایج در دندانپزشکی

کد برنامه: 551519807

تاریخ شروع برنامه: 1398/06/20

تاریخ پایان برنامه: 1401/06/20

اهداف آموزشی:

 • هدف کلی: آشنایی با بیماریهای شایع دهان و نحوه درمان آنها

اهداف اختصاصی:

مخاطبین پس از مطالعه و رویت تصاویر و اسلایدها قادر باشند در مورد بیماری های نام برده شده:

 • علایم بالینی مهم بیماری ها را ذکر کنند.
 • موارد تشدید کننده علایم را ذکر کنند.
 • روشهای درمان غیر دارویی را بیان کنند.
 • داروهای مناسب برای درمان هر بیماری را نام ببرند.
 • یک نسخه استاندارد برای در درمان هریک از بیماری ها تجویز نمایند.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر علی تقوی زنوز
 • دکتر معصومه مهدی پور

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 106

عنوان برنامه: مراقبت های پرستاری در پوست و پیشگیری از زخم بستر

کد برنامه: 551519817

تاریخ شروع برنامه: 1398/06/18

تاریخ پایان برنامه: 1401/06/18

اهداف آموزشی:

از فراگیران انتظار می رود در پایان مطالعه این بخش قادر باشند:

 • سوختگی را تعریف نموده و انواع سوختگی را بیان کنند.
 • شدت سوختگی را با توجه به درصد و عمق سوختگی طبقه بندی کنند.
 • 3-ویژگی های سوختگی را در سالمندان و کودکان و بالغین مقایسه کنند.
 • 4-درصد سوختگی را بر اساس قانون نه و لاندر برودر تعیین کنند.
 • 5-عمق زخم سوختگی را بر اساس درجه آسیب بافتی به انواع درجه I,II,III طبقه بندی کند و ویژگی های هر زخم را شرح دهند.
 • 6-قسمت های مختلف بافت آسیب دیده را نام ببرند.
 • 7-اثرات موضعی و سیستمیک یک سوختگی وسیع را شرح دهند
 • فرایند پرستاری در مراقبت از بیماران سوختگی را شرح دهند.
 • آناتومی و فیزیولوژی پوست را شرح دهند.
 • بررسی وضعیت سلامت پوست (شامل اخذ تاریخچه سلامتی، بررسی پوست، شناسایی انواع مشکلات و اختلالات پوست و تشخیص وجود ادم)  را انجام دهند.
 • انواع زخم بستر و علائم آن را تشخیص دهند.
 • عوامل مستعد کننده و عوامل موثر زخم فشاری در بیمار را توضیح دهند.
 • پوزیشن های در معرض خطر زخم فشاری نام ببرند.
 • با استفاده از ابزار های معرفی شده، بیماران  در معرض خطر آسیب پوستی و زخم بستر را شناسایی کنند.
 • اقدامات پرستاری درمراقبت ازپوست و کاربرد تجهیزات کاهش فشار را شرح دهند.
 • شناسایی عوارض زخم بستر
 • برنامه مراقبت برای یک بیمار درمعرض خطر یا مبتلا به زخم بستر را طرح نمایند.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر مژگان لطفی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 108

عنوان برنامه: خودکشی

کد برنامه: 551519814

تاریخ شروع برنامه: 1398/06/20

تاریخ پایان برنامه: 1401/06/20

اهداف آموزشی:

 • علایم ونشانه های مربوط به خود کشی، افکار واقدام به خود کشی رو توضیح دهند .
 • معیارهای تشخیصی در حوزه های روان پزشکی کدام ها هستند.
 • رویکرد های مداخله ای را نام ببرند , از هم تفکیک کنند.
 • مداخلات دارویی رو بدانند مداخلات غیر دارویی جامعه نگر رو اشنا بشوند وتوضیح دهند .
 • درمان های دارویی ، انواع درمان ها ی دارویی رو اشنا بشوند و توضیح دهند.
 • درمان های دارویی و مداخلات جتهعه نگر اشنا بشن وبتونن توضیح بدهند.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر علیرضا شفیعی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 107

عنوان برنامه: ﻓﺸﺎر ﺧﻮن

کد برنامه: 551519801

تاریخ شروع برنامه: 1398/02/18

تاریخ پایان برنامه: 1401/02/18

اهداف آموزشی:

 • آشنایی با نحوه شرح حال گیری از بیمار با فشارخون بالا
 • توانایی تفکیک فشارخون
 • اورژانسهای فشارخون
 • داروهای ضد فشارخون
 • درمان فشارخون بالا

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر شمس وحدتی
 • زهرا حسن پور سقرلو
 • فروغ مشقتی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 105

عنوان برنامه: پوکی استخوان

کد برنامه: 551519819

تاریخ شروع برنامه: 1398/05/15

تاریخ پایان برنامه: 1401/05/15

اهداف آموزشی:

 • آشنایی با اپیدمیو لوژی پوکی استخوان در دنیا و ایران
 • آشنایی با اندیکاسیونها و نحوه بررسی تراکم استخوان
 • آشنایی با نحوه تفسیر دانسیتومری استخوان
 • آشنایی با اندیکاسیونها و نحوه درمان دارویی در خانمهای postmenopause مبتلا به کاهش تراکم استخوان

طراح و نویسندگان برنامه:

 • جلیل هوشیار

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 104

عنوان برنامه: اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻋﺼﺒﯽ

کد برنامه: 551519806

تاریخ شروع برنامه: 1398/05/20

تاریخ پایان برنامه: 1401/05/20

اهداف:

 • اهمیت تغذیه سالم در سلامت سیستم اعصاب محیطی و مرکزی را شرح دهند.
 • موضوعات خورانش در وضعیت های عصبی را توضیح دهند.
 • ریز مغذي هاي اصلی مؤثر بر سیستم عصبی را ذکر نمایند.
 • سندرم هاي عصبی منتسب به کمبود یا افراط تغذیه اي را بیان نمایند.
 • درمان پزشکی تغذیه اي در بیماري هاي نورولوژیک با اتیولوژي غیرتغذیه اي را شرح دهند.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • ندا دولتخواه

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 103

عنوان برنامه: تصویربرداری در بیماری های زانو

کد برنامه: 551519818

تاریخ شروع برنامه: 1398/05/01

تاریخ پایان برنامه: 1401/05/01

هدف کلی:

 • آشنایی با MRI زانو

اهاف اختصاصی:

 • آشنایی با آناتومی ناحیه خلفی داخلی زانو در MRI
 • آشنایی با آناتومی ناحیه خلفی خارجی زانو در MRI
 • آشنایی با پاتولوژی‌های ناحیه خلفی داخلی زانو
 • آشنایی با پاتولوژی‌های ناحیه خلفی خارجی زانو
 • آشنایی با منیسکهای طبیعی زانو در MRI
 • آشنایی با انواع پارگی منیسکها
 • آشنایی با توده‌های کسیک زانو

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر محمدحسین دقیقی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 102

عنوان برنامه: آناتومی و فیزیولوژی سیستم دهلیزی

کد برنامه: 551519734

تاریخ شروع برنامه: 1398/04/09

تاریخ پایان برنامه: 1401/04/09

هدف کلی:

 • آشنایی همکاران و دانشجویان شنوایی شناسی و پزشکان گوش و حلق و بینی و پزشکان اطفال با ساختار و اجزای تشکیل دهنده سیستم دهلیزی محیطی و مرکزی
 • آشنایی با نحوه عملکرد سیستم دهلیزی محیطی و مرکزی برای ارزیابی بهتر بیماران مبتلا به سرگیجه با منشا گوشی
 • آشنایی با ارتباطات موجود بین سیستم دهلیزی و ارگان های دیگر بدن از جمله مغز، نخاع و مخچه برای ارزیابی نحوه کار کردن این سیستم ها با یکدیگر
 • مروری بر سیستم اکولوموتور و اجزای تشکیل دهنده آن و نحوه ارتباط این سیستم با سیستم دهلیزی
 • آشنایی با وظایف سیستم دهلیزی در حفظ تعادل و نحوه ایجاد حرکات چشمی در اثر تحریک سیستم دهلیزی

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر فاطمه جعفرلو

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 101

عنوان برنامه: تصویربرداری در تروماهای اسکلتال

کد برنامه: 551519733

تاریخ شروع برنامه: 1398/03/11

تاریخ پایان برنامه: 1401/03/11

هدف کلی:

 • آشنایی همکاران پزشک با انواع شکستگی‌های شایع، کاربرد صحیح انواع مختلف مودالیته‌های تصویربرداری به خاطر تشخیص سریع و دقیق و عدم تحمیل هزینه‌ی مازاد به بیماران و سیستم درمان کشور می‌باشد. ضمنا استفاده بهینه از مودالیته‌های مناسب در موارد بخصوص، مانع از سردرگمی بیماران و پزشکان معالج خواهد شد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر محمدحسین دقیقی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 100

عنوان برنامه: علل و درمان گرفتگی بینی

کد برنامه: 551519735

تاریخ شروع برنامه: 1398/03/11

تاریخ پایان برنامه: 1401/03/11

هدف کلی:

 • یادآوری مطالب آموخته شده در دوران تحصیل
 • راهنمایی نحوه برخورد و معاینه با بیماران مبتلا به گرفتگی بینی
 • یادآوری تستهای قبلی و جدید در تشخیص علل گرفتگی بینی
 • راههای درمان گرفتگی بینی

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر سید جواد سید توتونچی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 99

عنوان برنامه: سونوگرافی سریع بر بالین بیمار در حال شوک

کد برنامه: 551519729

تاریخ شروع برنامه: 1398/02/07

تاریخ پایان برنامه: 1401/02/07

هدف کلی:

 • هدف از این دوره آشنایی پزشکان با سونوگرافی سریع بر بالین بیمار در حال شوک و تشخیص موارد تهدیدکننده حیات در عرض چند دقیقه در بررسی اولیه بیمار است.

اهداف اختصاصی:

 • آشنایی پزشکان با انواع نماهای نرمال در سونوگرافی بیمار در حال شوک
 • آشنایی با انواع نماهای پاتولوژیک در سونوگرافی بیمار در حال شوک
 • استفاده از سونوگرافی هدفمند در بیمار در حال شوک که توسط پزشک، معاینه اولیه صورت گرفته است.
 • تشخیص و درمان سریع علت شوک با استفاده از سونوگرافی هدفمند در بالین بیمار در حال شوک

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر سید حسین اجاقی
 • دکتر مولود بالافر

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 98

عنوان برنامه: سونوگرافی هدفمند در اورژانس

کد برنامه: 551519802

تاریخ شروع برنامه: 1398/01/24

تاریخ پایان برنامه: 1401/01/24

اهداف:

 • آشنایی پزشکان با انواع نماهای نرمال در سونوگرافی بیمار اورژانسی
 • آشنایی با انواع نماهای پاتولوژیک در سونوگرافی بیمار اورژانسی
 • استفاده از سونوگرافی هدفمند در بیمار اورژانسی که توسط پزشک، معاینه اولیه صورت گرفته است.
 • تشخیص و درمان سریع علت بیماری با استفاده از سونوگرافی هدفمند در بالین بیمار اورژانسی

.طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر سید حسین اجاقی | دکتر مولود بالافر

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 97

عنوان برنامه: اختلال نقص توجه بیش فعالی بزرگسالان

شناسه برنامه: 2804

تاریخ شروع برنامه: 1397/12/22

تاریخ پایان برنامه: 1400/12/22

هدف کلی:

 • این دوره در مورد اختلال نقص توجه - بیش فعالی بزرگسالان است. در ابتدا اختلال نقص توجه - بيش فعالي (ADHD) به عنوان تاخير تکاملي در کنترل رفتاري دوران کودکي شناخته مي شد که معمولا تا دوره بزرگسالي از بين مي رفت. ولی الان مشخص شده است که ADHD اختلالي است که در 50 تا 60 درصد موارد تا سنين بزرگسالي باقي مي ماند. مشکلي که در مورد تشخيص اين اختلال در بزرگسالان وجود دارد اين است که علائم بيماري در طول زمان تغيير شکل داده، ارزيابي آن مشکل مي شود و همچنين نشانه هاي ADHD در بزرگسالي با ساير سايکوپاتولوژي ها اشتباه مي شود. مطالعات نشان داده اند که بالغين مبتلا به ADHD، غالبا دچار اختلال عملکرد تحصيلي، شغلي،خانوادگی و اجتماعي مي شوند. با توجه به شيوع بالاي اين وضعيت و مشکلات متعددي که در صورت عدم تشخيص به موقع و مداخله مناسب درماني اين اختلال ايجاد مي کند، لذا ارایه دوره آموزشی ضروری به نظر رسيد. در این دوره آموزشی در مورد علایم اختلال نقص توجه - بیش فعالی بزرگسالان و عوارض و مشکلات ناشی از آن در صورت عدم درمان مناسب و در آخر در مورد درمان اختلال مطالبی را به صورت مبسوط ارایه خواهم داد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر شاهرخ امیری

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 96

عنوان برنامه: تغذیه در بیماران التهابی

کد برنامه: 551519727

تاریخ شروع برنامه: 1397/11/01

تاریخ پایان برنامه: 1400/11/01

اهداف:

 • اهداف دوره تغذیه در بیماری های التهابی ۱.تعریف بیماری های روماتیک ۲.معرفی بیش از صد نوع تظاهرات التهابی ۳.حالات وابسته در بیماری های روماتیک ۴.اختلال و کاهش عملکرد در ساختارهای پیوندی و حمایتی ۵.خود ایمنی در بیماری های روماتیک ۶.دارو درمانی، فیزیوتراپی و کار درمانی در کنترل علایم بیماری ۷. تغذیه درمانی در بیماری های التهابی

طراح و نویسندگان برنامه:

 • ندا دولتخواه

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 94

عنوان برنامه: نقش گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی در اختلالات گوارشی

کد برنامه: 551519723

تاریخ شروع برنامه: 1397/10/30

تاریخ پایان برنامه: 1400/10/30

اهداف:

 • آشنایی با داروهای مورد استفاده در بیماریهای اسیدی معده شامل آنتاسیدها، آشنایی با عوامل محافظت کننده از مخاط ، آشنایی با ترکیبات کلوئیدی بیسموت ، آشنایی با ترکیبات طبیعی فعال با اثر آنتی اولسر، آشنایی با گیاهان دارویی مورد استفاده در زخم معده

طراح و نویسندگان برنامه:

 • سولماز اثنی عشری

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 95

عنوان برنامه: مسمومیت های غذایی

کد برنامه: 551519724

تاریخ شروع برنامه: 1397/10/20

تاریخ پایان برنامه: 1400/10/20

اهداف:

 • اهداف: آشنایی با تعاریف مسمومیت غذایی توانایی شرح حال گیری در بیمار مسمومیت آشنایی با علایم مسمومیت غذایی علل مسمومیت غذایی درمان مسمومیت غذایی

طراح و نویسندگان برنامه:

 • صمد شمس وحدتی

 آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 92

عنوان برنامه: آزمایش گازهای خون شریانی

کد برنامه: 551619721

تاریخ شروع برنامه: 1397/10/29

تاریخ پایان برنامه: 1400/10/29

اهداف:

 • هدف این برنامه آموزش مداوم آشنایی پرسنل پزشکی با اندیکاسیون ها و کنترااندیکاسیون های انجام ABG، نحوه صحیح گرفتن و انتقال نمونه شریانی و تفسیر صحیح آن با استفاده از روشهای مختلف موجود می باشد تا بتوان با استفاده از تفسیر نمونه اقدامات تشخیصی و درمانی سریع و به موقع برای بیماران بعمل آورد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • عطا محمودپور

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 93

عنوان برنامه: تیروئید حاملگی

کد برنامه: 551519722

تاریخ شروع برنامه: 1397/10/20

تاریخ پایان برنامه: 1400/10/20

اهداف:

 • در صورت درمانهای نابجا در حاملگی ممکن است عوارض جبران ناپذیری متوجه مادر و یا جنین شود. بنابراین هدف از این برنامه آموزش پزشکان برای درخواست صحیح تستهای تیروئیدی در حاملگی و تشخیص و درمان صحیح آن می باشد. امید است این برنامه کمک نماید تا از انجام آزمایشات بی مورد و درمانهای اضافی جلوگیری شود.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر فرزاد نجفی پور

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 91

عنوان برنامه: پرخاشگری در کودکان و نوجوانان

کد برنامه: 551519728

تاریخ شروع برنامه: 1397/10/19

تاریخ پایان برنامه: 1400/10/19

اهداف:

آشنایی با انواع تقسیم بندی های پرخاشگری در کودکان و نوجوانان - آشنایی با تعریف پرخاشگری بیمارگونه و افتراق از حالت نرمال - آشنایی با عوامل موثر بر پرخاشگری کودکان و نوجوانان - آشنایی با عوامل اتیولوژیک پرخاشگری کودکان و نوجوانان - آشنایی با نحوه ی ارزیابی بالینی پرخاشگری در کودکان و نوجوانان - آشنایی با تشخیص های افتراقی پرخاشگری کودکان و نوجوانان - آشنایی با ابزارهای سایکومتریک و ارزیابی روانشناختی در این زمینه - آشنایی با سیر و پیش آگهی پرخاشگری در کودکان و نوجوانان - آشنایی با انواع درمانهای غیردارویی و دارویی پرخاشگری در کودکان و نوجوانان -آشنایی با پیشگیری و برنامه های مربوطه

.طراح و نویسندگان برنامه:

 • ساناز نوروزی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 90

عنوان برنامه: تشنج در بالغین

کد برنامه: 551519710

تاریخ شروع برنامه: 1397/09/15

تاریخ پایان برنامه: 1400/09/15

اهداف:

ارائه توصیه های لازم جهت آشنایی با تشخیص و مدیریت تشنج بالغین مدیریت بیماران تشنجی در اورژانس کنترل حملات تشنجی مدیریت استاتوس اپی لپتیکوس جلوگیری از عوارض ناگوار و مورتالیته و موربیدیته بررسی و کنترل سریع حملات بیمار

طراح و نویسندگان برنامه:

 • سعید چارسوئی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 87

عنوان برنامه: آنافلاکسی (کهیر و آنژیوادم)

کد برنامه: 551519718

تاریخ شروع برنامه: 1397/09/17

تاریخ پایان برنامه: 1400/09/17

اهداف:

اهداف دوره: شرکت کننده در این دوره باید بتواند: 1- کهیر را تعریف و انواع آن را ذکر بکند. 2- آنژیوادم را تعریف و انواع آن را ذکر بکند. 3- تفاوت بین کهیر و آنژیوادم را مشخص بکند. 4- تعاریف آنافیلاکسی و علل آن را بیان بکند. 5- فیزیوپاتولوژی آنافیلاکسی را بیان بکند. 6- علایم و نشانه های آنافیلاکسی را ذکربکند. 7- تشخیص های افتراقی آنافیلاکسی را مد نظر داشته باشد و در صورت شک بالینی از روشهای آزمایشگاهی صحیح استفاده بکند. 8- درمانهای رده اول و رده دوم را در بیمار با تشخیص آنافیلاکسی پیاده بکند. 9- اپی نفرین را با دوز مناسب و در محل مناسب در هر رده سنی تجویزبکند. 10- آموزش های لازمه قبل ترخیص و بعد ترخیص به بیماران را یدهد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • کاووس شهسواری

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 88

عنوان برنامه: مشاهده عینی رفتار نوزاد

کد برنامه: 551519720

تاریخ شروع برنامه: 1397/09/18

تاریخ پایان برنامه: 1400/09/18

اهداف:

انتظار می رود فراگیر در پایان دوره بتواند: 1-معنا و لغات کامل علائم اختصاری مربوط به برنامه مراقبت تکاملی و ارزیابی رفتار نوزاد را بیان کند. 2-آیتم های موجود در برگه مشاهده و ثبت رفتار نوزاد را بیان کند. 3-نشانه های سازمان یابی را در رفتار نوزاد تشخیص دهد. 4-نشانه های عدم سازمان یابی را در رفتار نوزاد تشخیص دهد. 5-مداخلات لازم برای فراهم سازی تثبیت نوزاد را بیان کند.طراح و نویسندگان برنامه:

 • لیلا ولیزاده

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 89

عنوان برنامه: احیای پیشرفته قلبی ، ریوی ، مغزی

کد برنامه: 551519711

تاریخ شروع برنامه: 1397/08/14

تاریخ پایان برنامه: 1400/08/14

اهداف:

 • انتظار می رود کاربر در پایان این برنامه آموزشی:
 • بتواند یک فرد دچار ایست قلبی - ریوی را ارزیابی کند.
 • مراحل انجام احیای پیشرفته بزرگسال را به ترتیب شرح دهد.
 • نحوه انجام صحیح فشردن قفسه سینه (Chest Compression) را به صورت کامل بیان نماید.
 • نحوه کار کردن با دستگاه شوک را شرح دهد.
 • عوامل برگشت پذیر در احیای قلبی - ریوی را به صورت کامل بیان نماید.
 • میزان انرژی لازم شوک مونوفازیک در ایست قلبی قابل شوک دادن (Shockable) را بداند.
 • میزان انرژی لازم شوک بای فازیک در ایست قلبی قابل شوک دادن (Shockable) را بداند.
 • نحوه انجام دارودرمانی در احیای پیشرفته را توضیح دهد.
 • مانورهای باز کردن راه هوائی فوقانی را شرح دهد.
 • زنجيره بقاء ECC انجمن قلب امريكا (پنج حلقه زنجيره كه بعد از ایست قلبي تنفسي توصيه شده است) را شرح دهد.
 • تغییرات مهم در احیای قلبی – ریوی سال 2015 نسبت به 2005 و 2010 را بیان نماید.

  طراح و نویسندگان برنامه:

 • حسن سلیمانپور

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 82

عنوان برنامه: سرگیجه

کد برنامه: 551519716

تاریخ شروع برنامه: 1397/08/13

تاریخ پایان برنامه: 1400/08/13

اهداف:

انتظار می رود کاربر در پایان این برنامه آموزشی بتواند:

 • آشنایی با نحوه شرح حال گیری از بیمار با سرگیجه
 • سوالات و پاسخهای عام در خصوص سرگیجه
 • توانایی تفکیک سرگیجه واقعی از سرگیجه یرواقعی
 • توانایی تفکیک سرگیجه محیطی از مرکزی
 • آشنایی با علل سرگیجه
 • آشنایی با تست های سرگیجه محیطی
 • آشنایی و توانایی اداره و درمان بیمار با سرگیجه وضعیتی خوش خیم
 • آشنایی و اداره بیمار با سندرم منیر -آشنایی و اداره و درمان بیمار با لابیرنتیت
 • آشنایی با نورینوم آکوستیک

طراح و نویسندگان برنامه:

 • صمد شمس وحدتی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 84

عنوان برنامه: محرک ها

کد برنامه: 551519708

تاریخ شروع برنامه: 1397/07/07

تاریخ پایان برنامه: 1400/07/07

اهداف:

اهداف آموزشی هدف کلی : شناخت و توانائی درمان اهمیت اختلالات وابسته به الکل و محرک ها اهداف رفتاری : همکاران با مطالعه ی این سی دی شناخت دقیق تری از انواع مواد الکلی و تفاوت های آنها کسب خواهند کرد با اثر الکل بر بدن ، متابولیسم الکل در بدن ، مکانیسم حفاظتی بدن در مقابله با الکل آشنا خواهند شد . با ترک بدون عارضه ، دلیریوم ترمنس آشنائی دقیق تری پیدا خواهند کرد توانمندی اداره ی بیمار الکلیک اعم از مداخله ، سم زدائی و نوتوانی را کسب خواهند کرد . مهارت درمان داروئی و روان درمانی های بیماران الکلیک را کسب خواهند کرد آشنائی دقیق تری از محرک ها ، آثار محرک ها بر بدن و عوارض آنها پیدا خواهند کرد نسبت به درمان های داروئی و غیر داروئی محرک ها شناخت کامل تری کسب خواهند کرد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • یونس نابدل
 • علیرضا فرنام

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 80

عنوان برنامه: شناخت اعتیاد پس زمینه ای ، عوامل پدید آورنده ، نحوه برخورد و پیشگیری

کد برنامه: 551519707

تاریخ شروع برنامه: 1397/07/07

تاریخ پایان برنامه: 1400/07/07

اهداف:

مرور کلی برشناخت وابستگی مواد و ابعاد پیچیده ی آن چگونگی برخورد با بیماران وابسته به مواد لزوم مصاحبه ی انگیزشی و آموزش عملی آن پس زمینه های پیدایش اعتیاد نقش اختلالات روانی و ژنتیک در اعتیاد چگونگی کاربرد آزمایش در اعتیاد پیشگیری در اختلالات وابسته به مواد

طراح و نویسندگان برنامه:

 • یونس نابدل
 • علیرضا فرنام

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 79

عنوان برنامه: اعتیاد آور گیاهی ( دخانیات ، افیون ، کانابینوئید )

کد برنامه: 551519709

تاریخ شروع برنامه: 1397/07/07

تاریخ پایان برنامه: 1400/07/07

اهداف:

هدف کلی : شناخت دخانیات ، افیون ، کانابینوئید اهداف رفتاری : همکاران با مطالعه ی فصل قادر خواهند بود از همه گیری شناسی دخانیات در ایران و جهان تصویر دقیق تری بدست آورند شناخت کامل تری از اهمیت وابستگی به مواد دخانیاتی بدست آورند . عوازض کشنده ی این مواد را به بیماران خود توضیح دهند . توانمندی کاربرد داروهای مورد استفاده در ترک سیکار را بدست آورند با انواع روان درمانی های رایج در ترک سیگار اشنا شوند . شناخت کامل تری از انواع مواد افیونی طبیعی ،نیمه صناعی و صناعی کسب کنند . از تاثیر افیون بر بدن ، اگونیست ها و آنتاگونیست های مواد افیونی شناخت بیشتری کسب کنند . با علائم مسمومیت حاد مواد افیونی آشنا شده و توانمندی درمان ان را کسب کنند با اهمیت مصرف کانابینوئید ها آشنا شوند شناخت دقیق تری از انواع مواد کانابینوئیدی طبیعی و صناعی کسب کنند با اثار فیزیولوژیک و عوارض حشیش بیشتر آشنا شوند

طراح و نویسندگان برنامه:

 • یونس نابدل
 • علیرضا فرنام

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 81

عنوان برنامه: اصول تغذیه حمایتی وتغذیه روده ای و پیرا روده ای

کد برنامه: 551519713

تاریخ شروع برنامه: 1397/05/25

تاریخ پایان برنامه: 1400/05/25

اهداف:

فرآگیران در پایان دوره قادر خواهند بود: 1) مفاهیم اولیه تغذیه حمایتی ویژه را شرح دهند. 2) موارد استفاده از تغذیه حمایتی روده‌ای و وریدی را ذکر کنند. 3) انواع مسیرهای تغذیه ای روده و اندیکاسیون های آنها را شرح دهند. 4) ترکیب مختلف فرمولاي روده‌ای و موارد استفاده آنها را ذکر نمایند.پ 5) با روش‌های مختلف خورانش در دسترس آشنا شوند. 6) با روش های مختلف دسترسی در تغذیه پیرا روده‌ای آشنا شوند. 7) انواع و ترکیبات مختلف محلول‌های تغذیه پیرا روده‌ای را شرح دهند. 8) روش محاسبه فرمولای پارنترال را بیان نمایند. 9) عوارض مختلف تغذیه حمایتی و طریقه پیشگیری ودرمان آنها را ذکر نمایند. 10) نحوه تغذیه انتقالی را شرح دهند.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • ندا دولتخواه

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 76

عنوان برنامه: تشخیص و مدیریت سردرد

کد برنامه: 551519714

تاریخ شروع برنامه: 1397/05/25

تاریخ پایان برنامه: 1400/05/25

اهداف:

ارائه توصیه های الزامی جهت: آشنایی با علایم سردرد بالغین آشنایی با روش های تشخیص سردرد بالغین مدیریت سردرد بالغین پیشگیری از سردرد بالغین درمان بیماران با حملات متعدد

طراح و نویسندگان برنامه:

 • فرزاد رحمانی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 77

عنوان برنامه: دیابت حاملگی

کد برنامه: 551519715

تاریخ شروع برنامه: 1397/05/25

تاریخ پایان برنامه: 1400/05/25

اهداف:

هدف از اجرای این برنامه آشنایی بیشتر متخصصین غدد – متخصصین زنان و زایمان – متخصصین داخلی – پزشکان عمومی – کارشناسان مامایی و پرستاران با مسائل و مشکلات بیماران دیابتی می باشد. با توجه به اینکه شیوع دیابت در دنیا رو به افزایش است و دیابت حاملگی یکی از معضلات دنیای پزشکی میباشد بنابراین ما بر آن شدیم تا این بیماری را بخوبی بشناسانیم و غربالگری و درمان آن را بخوبی آموزش دهیم. زیرا در صورت عدم شناسایی دیابت در طی حاملگی ممکن است عوارض عدیده ای مادر و جنین را تحت تاثیر قرار دهد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • فرزاد نجفی پور

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 75

عنوان برنامه: دارو درمانی HIV

کد برنامه: 551519618

تاریخ شروع برنامه: 1397/06/07

تاریخ پایان برنامه: 1400/06/07

اهداف:

 • آشنایی کامل با داروهای آنتی رتروویرال، خصوصیات فارماکوکینتیکی و فارماکودینامیکی داروهای هر دسته، اندیکاسیون ها و عوارض جانبی و تداخلات هر کدام
 • آشنایی با رژیم های درمانی آنتی رتروویرال و انتخاب رژیم درمانی مناسب آنتی رتروویرال بر اساس شرایط بیمار
 • آشنایی با زمان مناسب شروع درمان آنتی رتروویرال
 • آشنایی با تستهای آزمایشگاهی لازم برای مانیتورینگ درمان
 • آشنایی با ارزیابی پاسخ به درمان و تست های لازم برای آن
 • آشنایی با رژیمهای پروفیلاکسی بعد از تماس، اندیکاسیون های شروع آن، مدت زمان ادامه و نحوه انتخاب رژیم پروفیلاکسی مناسب

طراح و نویسندگان برنامه:

 • هاله رضایی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 74

عنوان برنامه: سندرم بیماریهای حاد تنفسی (ARDS)

کد برنامه: 881519712

تاریخ شروع برنامه: 1397/03/22

تاریخ پایان برنامه: 1400/03/22

اهداف:

اهداف آموزشی:

فراگیر در پایان دوره باید اطلاعات کافی در موارد زیر داشته باشد:

 • تعریف ARDS - شیوع، اهمیت و ریسک فاکتورها - پاتوفیزیولوژی و پاتوژنز - تعریف جدید Berlin - استراتژیهای درمانی - ARDS در اطفال - پروگنوز ARDS

طراح و نویسندگان برنامه:

 • عطا محمودپور

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 67

عنوان برنامه: اختلال اضطراب فراگیر و اختلال هراس

کد برنامه: 551519703

تاریخ شروع برنامه: 1397/03/20

تاریخ پایان برنامه: 1400/03/20

اهداف:

 • آشنایی با شایعترین اختلال روانپزشکی
 • تشخیص و درمان مناسب اختلال هراس
 • تشخیص و درمان مناسب اختلال اصطراب منتشر
 • افزایش سلامت روان جامعه 5- افزایش کیفیت مراقبت بیماران

طراح و نویسندگان برنامه:

 • مهرداد قائم مقامی
 • ساناز نوروزی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 66

عنوان برنامه: استرس و کودکان

کد برنامه: 551519704

تاریخ شروع برنامه: 1397/02/20

تاریخ پایان برنامه: 1400/02/20

اهداف:

هدف کلی تسلط بر دانش و کسب اطلاعات در مورد استرس کودکان و نحوه اداره آن.

 • اهداف اختصاصی فراگیران در پایان این درس قادر خواهند بود:
 • مفهوم استرس را بیان کنند.
 • انواع استرس را شناسایی کنند.
 • واکنش در برابر استرس را توضیح دهند.
 • ویژگی های کودک سن مدرسه و اهمیت استرس در آنها را شرح دهند.
 • علایم استرس را طبقه بندی کنند
 • منابع مختلف استرس را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
 • روش های مقابله با استرس و کاربرد آن ها را توضیح دهند.
 • نقش والدین و اولیای مدرسه را در خصوص استرس کودکان تجزیه و تحلیل کنند.
 • توجهات و مراقبت های مربوط به استرس کودکان را مد نظر قرار دهند.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • ماهنی رهکار فرشی
 • لیلا ولی زاده

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 63

عنوان برنامه: برخورد با بیمار مبتلا به خشونت صدا

کد برنامه: 551519705

تاریخ شروع برنامه: 1397/03/19

تاریخ پایان برنامه: 1400/03/19

اهداف:

 • ارایه راهکار مبتنی بر خورد با خشونت صدا برای پزشکان عمومی و استاندارد سازی آن

اهداف اختصاصی:

 • ارایه راهکار مبتنی بر شواهد تشخیص عوامل خطرزا برای خشونت صدا توسط پزشکان عمومی
 • ارایه راهکار مبتنی بر شواهد تشخیص و درمان لارنژیت لارنگوفانؤایال توسط پزشکان عمومی
 • ارایه راهکار مبتنی بر شواهد بیماران نیازمند ارجاع به متخصص گوش و خلق و بینی توسط پزشکان عمومی

طراح و نویسندگان برنامه:

 • زهرا سرافراز

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 65

عنوان برنامه: سوء هاضمه

کد برنامه: 551519701

تاریخ شروع برنامه: 1397/03/24

تاریخ پایان برنامه: 1400/03/24

اهداف:

 • سو هاضمه یکی از شایعترین مشكلات بیماران در طب عمومی و تخصصی بیماریهای داخلی و رشته فوق تخصصی بیماری های گوارش و کبد میباشد و درصد قابل توجهی از بیماران مراجعه کننده به مطب هاو کلينیک های سر پایی در رشته های دیگر نیز در واقع دچار سو هاضمه میباشند. بنابر این اگاهی از تعریف ،علل ایجاد کننده ،پاتوفیزیولوژی، نحوه مدیریت و درمان این بیماران برای گروه قابل توجهی از پزشکان و شاغلین حرف پزشکی ضروری میباشد. در این مجموعه سعی شده است با استفاده از بروز ترین رفرنس های مربوطه با بیانی ساده نحوه برخورد با این بیماران اموزش داده شود. بعد از مطالعه این مجموعه انتظار میرود فراگیر بتواند به سوالات کلی در مورد تعریف ،اتیولوژی و نحوه برخورد با بیماران مراجعه کننده با شکایت دیسپپسی پاسخ دهد. امید است مطالعه این مجموعه برای همکاران مفید فایده قرار گیرد .

طراح و نویسندگان برنامه:

 • الهام اقبالی
 • مسعود شیرمحمدی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 68

عنوان برنامه: ضربه به سر

کد برنامه: 551519706

تاریخ شروع برنامه: 1397/03/10

تاریخ پایان برنامه: 1400/03/10

اهداف:

هدف اصلی این دوره آموزشی، ارائه آموزش و یادآوری اقدامات اولیه بالینی در برخورد با آسیبهای سر در سه گروه سنی شیرخواران (زیر یک سال)، کودکان (15-1 سال)، و بزرگسالان (16 سال و بالاتر) می باشد: در پایان دوره آموزشی فراگیران باید قادر به پاسخگویی به سؤالات زیر باشند:

 • اندیکاسیونهای ارجاع اولیه بیمار به اورژانس بیمارستان عمومی کدامند؟
 • اندیکاسیونهای ارجاع به بخش جراحی مغز و اعصاب کدامند؟
 • اندیکاسیونهای سی تی اسکن اورژانس سر با توجه به GCS اولیه کدامند؟
 • اندیکاسیونهای رادیوگرافی (در سه نما) فقرات گردنی کدامند؟
 • روشهای بررسی نورولوژی کدامند؟
 • در بیمار دچار ضربه به سر علایم خطر بدتر شدن حال بیمار و نیاز به بررسی مجدد چیست؟
 • اندیکاسیونهای ترخیص چیست؟
 • کدامیک از بیماران ضربه به سر به پیگیری پس از ترخیص نیاز دارند؟

طراح و نویسندگان برنامه:

 • سید حسین اجاقی حقیقی
 • حسین علیخواه

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 64

عنوان برنامه: عفونت های مجاری ادراری

کد برنامه: 551619622

تاریخ شروع برنامه: 1397/04/02

تاریخ پایان برنامه: 1400/04/02

اهداف:

 • هدف از این برنامه استاندارد سازی رویکرد تشخیص و درمانی به عفونتهای سیستمی ادراری است و انتظار می رود بعد از مطالعه این برنامه، آگاهی نسبت به ریسک فاکتور ها، علائم و نشانه های عفونت سیستم ادراری افزایش یافته و عملکرد آنها در مورد اقدامات تشخیصی و درمانی های مناسب آنتی بیوتیکی و پروفیلاکسی عفونتهای راجعه به استاندارد و طبق آخرین منابع علمی باشد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • فاطمه روانبخش

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 69

کد برنامه: 551519615

تاریخ شروع برنامه: 1396/11/10

تاریخ پایان برنامه: 1399/11/10

اهداف :

انتظار می رود کاربر در پایان این برنامه آموزشی :

 • بتوانید تعریف آرامبخشی را شرح دهید.
 • سطوح مختلف آرامبخشی را شرح دهد.
 • معیارهای ناکافی بودن آرامبخشی را نام ببرد.
 • مهم ترین دلایل تقابل بیمار با ونتیلاتور را نام ببرد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • حسن سلیمانپور

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 37

کد برنامه: 551519616

تاریخ شروع برنامه: 1396/11/14

تاریخ پایان برنامه: 1399/11/14

هدف کلی :

 • هدف از این دوره آشنایی پرستاران باروشهای حمام دادن نوزاد می باشد.

اهداف رفتاری :

از فراگیران انتظار می رود بعد از اتمام دوره بتوانند:

 • لایه های پوست را نام برده و نقش هر کدام را توضیح دهد.
 • وظایف عمده پوست را نام برده و هر کدام را شرح دهد.
 • ویژگیهای پوستی نوزادان نارس را به اختصار بیان کند.
 • تفاوت پوست نوزادان با بزرگسالان را توضیح دهد.
 • فیزیولوژی تنظیم دمای بدن در نوزاد را بیان کند.
 • مکانیسم های انتقال حرارت را توضیح دهد.
 • هیپوترمی را تعریف کند.
 • علت هیپوترمی و علایم آن را در نوزادان شرح دهد.
 • راههای پیشگیری از هیپوترمی را بیان نماید.
 • روش مراقبت از پوست در نوزادان را توضیح دهد.
 • انواع روشهای حمام دادن را نام ببرد.
 • حمام در اسفنجی را به طور کامل شرح دهد.
 • حمام در وان را توضیح دهد.
 • پیامدهای حمام در نوزادان را بیان کند.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • مهناز جبرئیلی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 33

کد برنامه: 551519614

تاریخ شروع برنامه: 1396/10/12

تاریخ پایان برنامه: 1399/10/12

اهداف :

انتظار می رود کاربر در پایان این برنامه آموزشی :

 • بتواند تعریف کاپنوگرافی را شرح دهد.
 • نمودار کاپنوگرافی نرمال را شرح دهد.
 • نمودارهای کاپنوگرافی غیر نرمال را شرح دهد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • حسن سلیمانپور

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 56

کد برنامه: 551519610

تاریخ شروع برنامه: 1396/10/16

تاریخ پایان برنامه: 1399/10/16

هدف کلی :

 • آموزش مراقبت از بیمار ترومایی در صحنه حادثه
 • آموزش نحوه کنترل خونریزی
 • آموزش اداره راه هوایی در بیمار ترومایی
 • آموزش ثابت سازی فقرات
 • آموزش ثابت سازی شکستگی استخوانی
 • اداره صحنه و جلوگیری از خطرات مضاعف

طراح و نویسندگان برنامه:

 • صمد شمس وحدتی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 59

کد برنامه: 551519613

تاریخ شروع برنامه: 1396/08/28

تاریخ پایان برنامه: 1399/08/28

هدف کلی:

 • هدف اصلی این برنامه، آشنایی با علایم و نشانه‌های مسمومیت با قرص برنج و کمک به تشخیص ، کاهش عوارض و همچنین آموزش روش درمان این نوع مسمومیت می باشد.

اهداف اختصاصی:

 • شناسایی انواع قرص برنج موجود در بازار ايران و آگاهی از اهمیت مسمومیت با این نوع قرص
 •  اطلاع از دوز توکسیک و مکانیسم اثر فسفید آلومینیوم و گاز فسفین
 • آشنایی با تظاهرات بالینی ، علایم و اختلالات آزمایشگاهی و یافته های پاتولوژیک مسمومیت با قرص برنج (بر اساس ارگان درگیر )
 • شناسایی علل و عوامل موثر در پیش آگهی این نوع مسمومیت
 • اطلاع از اصول کلی تشخیص و انواع تستهای تشخیصی
 • آگاهی از نحوه مدیریت بیمار مسموم با قرص برنج
 • آشنایی با تاریخچه درمانهای انجام گرفته و همچنین اصول و کلیات نحوه درمان صحیح این مسمومین بمنظور بکارگیری صحیح آنها در بالین بیمار
 • آشنایی با مسائل اخلاقی و قانونی مرتبط در برخورد با بیماران مسموم با قرص برنج و سپس رعایت آنها
 • یادگیری روشهای پیشگیری از مسمومیت با قرص برنج و بکارگیری این روشها در محدوده وظایف و توانایی فرد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • علی بناگذارمحمدی
 • مریم زارع نهندی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچهircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 26

امتیازات آموزش مداوم خود را در هر مکان و زمان کسب کنید

آموزش الکترونیکی، شیوه نوین آموزش

درباره ما

olumpezeshki tabriz
tabrizcme

سامانه فروش برنامه‌های غیر حضوری مرکز‌ آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در راستای دسترسی آسان برنامه‌های این مرکز طراحی و پیاده سازی شده است.

شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز می‌باشد.

سامانه فروش برنامه‌های غیرحضوری مرکز آموزش مداوم تبریز